fbpx

Příčiny nemocí z pohledu TČM

Dnes si povíme něco o příčinách nemocí. Na začátek bych rád zdůraznil, že čínská medicína je medicínou symbolů, které vycházejí z taoistického pochopení vesmíru a dějů v něm. Tyto symboly nám pomáhají chápat patologické děje, které se v nás odehrávají. TCM se snaží nejen pojmenovat stav, který je nyní, nýbrž i pochopit, jak tento stav vznikl, co mu předcházelo a na základě toho navrhnout adekvátní postup řešení. Zdraví znamená harmonii. Pokud dojde k vykolejení, dochází k nemoci. Pokud se nám podaří nemoc podchytit před jejím propuknutím, není návrat k rovnováze obtížný. Na neduhy těla i mysli se můžeme dívat z několika úhlů, jejichž základem je však nerovnováha Yinu a Yangu v těle. Pokud je jeden v nadbytku nebo nedostatku, druhý ztrácí mantinely a propuká nemoc. Obecně se tedy snažíme, aby byly oba aspekty v rovnováze. Příčiny nerovnováhy můžeme rozdělit na vnitřní a vnější.

Mezi VNITŘNÍ PŘÍČINY patří vrozená konstituce. Každý z nás dostal do vínku něco trošku jiného, každý má v ruce trochu jiné karty, se kterými hraje hru jménem život.  Je však nutné si uvědomit, že vývoj plodu ovlivňuje celá řada faktorů. V první řadě se jedná o celkový stav obou rodičů. Okolnosti v době početí, jako je například bouřka, vliv alkoholu a jiných návykových látek nebo psychické rozpoložení, taktéž ovlivní budoucí vývoj. Stav matky v těhotenství je jedním z hlavních faktorů rozhodujících o kvalitě plodu. Matky by měly v tomto období dbát na zdravý životní styl a emoční pohodu, neboť jsou s dítětem propojeny.  To, co živí a ovlivňuje je, se nutně musí přenést i na dítě. V neposlední řadě se jedná o dědičnou informaci zakódovanou v naší esenci - Jing od předků. Tyto faktory pak mohou již v časné fázi vývoje vyvolat celou řadu nepříjemností a narodí se pak tzv. „horké dítě". Takovéto děti hodně pláčou, často se budí, zvrací po jídle, mají tendenci k ekzémům, alergiím a zánětům.
Další vnitřní příčinou je tzv. 5 únav. Ty vznikají nadměrným užíváním smyslu nebo pohybu, a tím pak dochází ke zraňování jednotlivých tkání a orgánů k nim náležejících. Například, pokud nadměrně zatěžujeme zrak, ať už sledováním televize nebo sezením u počítače, dochází k problémům s krví (srdce – Xin). Pokud nadměrně ležíme, má to vliv na naši Qi (plíce – Fei). Nadměrné stání zraňuje naše kosti (ledviny - Shen), nadměrná chůze šlachy (játra - Gan) a nadměrné sezení zraňuje maso (slezinu - Pi).
Jednou z vnitřních příčin je také tzv. 7 zranění. Tím se myslí emoční zranění, neboť emoce zraňují uvnitř. Každému z orgánů přináleží nějaká emoce, která z něj vyvěrá a je závislá na kvalitě jednotlivých orgánů. Do orgánů pronikají zvenčí emoce jako obraz okolní reality, a kromě působení na jednotlivé orgány, každá emoce ovlivní i srdce - Xin. V dnešní době emoce spíše potlačujeme.  To však není dobře, neboť neprojevená emoce, ať už pozitivní či negativní, nepříznivě ovlivní příslušný orgán.

Hněv je emocí jater a zvedá Qi

Přemítání souvisí se slezinou a zauzluje Qi.

Radost je emocí srdce a uvolňuje Qi.

Žal je spojen s plícemi a vyvolává úbytek Qi. Sem patří i smutek, který zastává roli 7 emočního zranění. Jeho efekt je však velmi podobný jako žalu proto se dnes řadí do jedné kategorie.

Strach je emocí ledvin a vyvolá pokles Qi.

Emoční šok uvádí Qi v chaos.

Další z vnitřních příčin je nepřiměřenost. Vyváženost práce a odpočinku je pro udržení zdraví nezbytná. Jak fyzická, tak mentální práce vyčerpává naši Qi a krev - Xue. Pokud jsme neadekvátně živeni nebo nemáme dostatek odpočinku, naše tělo sáhne do energetické rezervy, které říkáme esence Jing. Qi se dá doplnit poměrně rychle, u krve to však trvá déle a Jing se doplňuje dlouho a obtížně. Nadměrná mentální aktivita vede k vyčerpání Qi sleziny a krve srdce. Nadměrná fyzická aktivita, především používání jedné části těla, vede ke stagnaci a vyčerpání krve v tomto regionu. Časté zvedání těžkých předmětů oslabuje ledviny a narušuje funkce sleziny. Nadměrná sexuální aktivita vyčerpává esenci Jing.
Poslední vnitřní příčinou, o které budeme mluvit, je strava. V dětství hraje obrovský význam, neboť tehdy se náš organizmus vyvíjí a saje jako houba. Časné odstavení od mateřského mléka a nevhodné příkrmy způsobí oslabení sleziny. V jídle je důležitá přiměřenost. Neměli bychom se přejídat ani hladovět. Kvalita potravin je zásadní.  Je obrovský rozdíl mezi kuřetem chovaným na statku a kuřetem z velkochovu. Měli bychom se taktéž vyhýbat monotónnímu stravování. Stravu upravujeme v rámci ročních období a vyhýbáme se extrémům.  Vařit a jíst máme s klidem a v dobrém rozmaru.

 

Další kategorií jsou VNĚJŠÍ PŘÍČINY, mezi které řadíme tzv. 6 rozvracečů. Jedná se o projevy nebeské Qi, které vnikají do organizmu a narušují vnitřní rovnováhu. Po proniknutí do organismu svádí boj s obranou Wei Qi a buď jsou poraženy, nebo se šíří dál hlouběji do těla. Zároveň s vnějšími škodlivinami známe i jejich vnitřní opaky tzv. 6 vnitřních škodlivin, které jsou projevem nerovnováhy. Jednotliví rozvraceči se mohou navzájem kombinovat.

Škodlivý vítr -  Feng Xie, se může projevovat během všech ročních období, ale přináleží k jaru a elementu dřeva. Je Yangové povahy, tedy pohyblivý, nestálý, proměnlivý, pronikavý a rád sebou přibere i další škodlivinu. O větru se říká, že je „taxíkem 100 nemocí“. Napadá hlavně horní části těla, povrch a plíce. Postižená místa často bolí nebo svrbí a stěhují se z místa na místo.

Škodlivý chlad - Han Xie je spojen se zimou a elementem vody. Je tedy Yinové povahy, stahuje se dovnitř, klesá dolů, zahušťuje. Často je spojen s větrem a způsobuje vznik neprůchodných míst.

Škodlivá vlhkost - Shi Xie patří k elementu země a babímu létu. Je Yinové povahy a vniká do organizmu například pobytem ve vlhkém prostředí. Je těžká, kalná, prosakuje do všech částí organizmu a postihuje převážně dolní části těla. Při jejím nahromadění se může přeměnit v hlen - Tan. Ten se kumuluje v plicích nebo je roznášen po drahách spolu s Qi, kde tvoří překážky v jejím oběhu.

Škodlivé sucho - Zao Xie patří k elementu kovu a podzimu. Začínají zde převažovat Yinové vlastnosti. Sucho je svíravé, chladné, do těla proniká skrz ústa a nos a napadá hlavně plíce.

Škodlivé horko - Re Xie  patří k létu a tedy elementu ohně. Horko je v čínské medicíně rozděleno letním slunovratem na Wei Xie a Shu Xie (ty jsou tedy 5. a 6. rozvracečem). Horko je Yangové povahy, teplé, odstředivé, stoupá vzhůru a urychluje pohyb. Projeví se v těle vysokou teplotou s pocením, žízní, suchými ústy, bolestmi hlavy.

 

Poslední kategorií nejsou nemoci ani vnitřní ani vnější. Jedná se převážně o PORANĚNÍ, která jsou v lehčích případech způsobena lokální stagnací Qi, v těch závažnějších blokádou krve. V neposlední řadě se může jednat i o následky špatné léčby.

Doufám, že se vám naše krátká vycházka světem příčin nemocí líbila.

Váš Vláďa