fbpx

Příčiny nemocí z pohledu TČM

Dnes si povíme něco o příčinách nemocí. Na začátek bych rád zdůraznil, že čínská medicína je medicínou symbolů, které vycházejí z taoistického pochopení vesmíru a dějů v něm. Tyto symboly nám pomáhají chápat patologické děje, které se v nás odehrávají. TCM se snaží nejen pojmenovat stav, který je nyní, nýbrž i pochopit, jak tento stav vznikl, co mu předcházelo a na základě toho navrhnout adekvátní postup řešení. Zdraví znamená harmonii. Pokud dojde k vykolejení, dochází k nemoci. Pokud se nám podaří nemoc podchytit před jejím propuknutím, není návrat k rovnováze obtížný. Na neduhy těla i mysli se můžeme dívat z několika úhlů, jejichž základem je však nerovnováha Yinu a Yangu v těle. Pokud je jeden v nadbytku nebo nedostatku, druhý ztrácí mantinely a propuká nemoc. Obecně se tedy snažíme, aby byly oba aspekty v rovnováze. Příčiny nerovnováhy můžeme rozdělit na vnitřní a vnější.

Mezi VNITŘNÍ PŘÍČINY patří vrozená konstituce. Každý z nás dostal do vínku něco trošku jiného, každý má v ruce trochu jiné karty, se kterými hraje hru jménem život.  Je však nutné si uvědomit, že vývoj plodu ovlivňuje celá řada faktorů. V první řadě se jedná o celkový stav obou rodičů. Okolnosti v době početí, jako je například bouřka, vliv alkoholu a jiných návykových látek nebo psychické rozpoložení, taktéž ovlivní budoucí vývoj. Stav matky v těhotenství je jedním z hlavních faktorů rozhodujících o kvalitě plodu. Matky by měly v tomto období dbát na zdravý životní styl a emoční pohodu, neboť jsou s dítětem propojeny.  To, co živí a ovlivňuje je, se nutně musí přenést i na dítě. V neposlední řadě se jedná o dědičnou informaci zakódovanou v naší esenci - Jing od předků. Tyto faktory pak mohou již v časné fázi vývoje vyvolat celou řadu nepříjemností a narodí se pak tzv. „horké dítě". Takovéto děti hodně pláčou, často se budí, zvrací po jídle, mají tendenci k ekzémům, alergiím a zánětům.
Další vnitřní příčinou je tzv. 5 únav. Ty vznikají nadměrným užíváním smyslu nebo pohybu, a tím pak dochází ke zraňování jednotlivých tkání a orgánů k nim náležejících. Například, pokud nadměrně zatěžujeme zrak, ať už sledováním televize nebo sezením u počítače, dochází k problémům s krví (srdce – Xin). Pokud nadměrně ležíme, má to vliv na naši Qi (plíce – Fei). Nadměrné stání zraňuje naše kosti (ledviny - Shen), nadměrná chůze šlachy (játra - Gan) a nadměrné sezení zraňuje maso (slezinu - Pi).
Jednou z vnitřních příčin je také tzv. 7 zranění. Tím se myslí emoční zranění, neboť emoce zraňují uvnitř. Každému z orgánů přináleží nějaká emoce, která z něj vyvěrá a je závislá na kvalitě jednotlivých orgánů. Do orgánů pronikají zvenčí emoce jako obraz okolní reality, a kromě působení na jednotlivé orgány, každá emoce ovlivní i srdce - Xin. V dnešní době emoce spíše potlačujeme.  To však není dobře, neboť neprojevená emoce, ať už pozitivní či negativní, nepříznivě ovlivní příslušný orgán.

Hněv je emocí jater a zvedá Qi

Přemítání souvisí se slezinou a zauzluje Qi.

Radost je emocí srdce a uvolňuje Qi.

Žal je spojen s plícemi a vyvolává úbytek Qi. Sem patří i smutek, který zastává roli 7 emočního zranění. Jeho efekt je však velmi podobný jako žalu proto se dnes řadí do jedné kategorie.

Strach je emocí ledvin a vyvolá pokles Qi.

Emoční šok uvádí Qi v chaos.

Další z vnitřních příčin je nepřiměřenost. Vyváženost práce a odpočinku je pro udržení zdraví nezbytná. Jak fyzická, tak mentální práce vyčerpává naši Qi a krev - Xue. Pokud jsme neadekvátně živeni nebo nemáme dostatek odpočinku, naše tělo sáhne do energetické rezervy, které říkáme esence Jing. Qi se dá doplnit poměrně rychle, u krve to však trvá déle a Jing se doplňuje dlouho a obtížně. Nadměrná mentální aktivita vede k vyčerpání Qi sleziny a krve srdce. Nadměrná fyzická aktivita, především používání jedné části těla, vede ke stagnaci a vyčerpání krve v tomto regionu. Časté zvedání těžkých předmětů oslabuje ledviny a narušuje funkce sleziny. Nadměrná sexuální aktivita vyčerpává esenci Jing.
Poslední vnitřní příčinou, o které budeme mluvit, je strava. V dětství hraje obrovský význam, neboť tehdy se náš organizmus vyvíjí a saje jako houba. Časné odstavení od mateřského mléka a nevhodné příkrmy způsobí oslabení sleziny. V jídle je důležitá přiměřenost. Neměli bychom se přejídat ani hladovět. Kvalita potravin je zásadní.  Je obrovský rozdíl mezi kuřetem chovaným na statku a kuřetem z velkochovu. Měli bychom se taktéž vyhýbat monotónnímu stravování. Stravu upravujeme v rámci ročních období a vyhýbáme se extrémům.  Vařit a jíst máme s klidem a v dobrém rozmaru.

 

Další kategorií jsou VNĚJŠÍ PŘÍČINY, mezi které řadíme tzv. 6 rozvracečů. Jedná se o projevy nebeské Qi, které vnikají do organizmu a narušují vnitřní rovnováhu. Po proniknutí do organismu svádí boj s obranou Wei Qi a buď jsou poraženy, nebo se šíří dál hlouběji do těla. Zároveň s vnějšími škodlivinami známe i jejich vnitřní opaky tzv. 6 vnitřních škodlivin, které jsou projevem nerovnováhy. Jednotliví rozvraceči se mohou navzájem kombinovat.

Škodlivý vítr -  Feng Xie, se může projevovat během všech ročních období, ale přináleží k jaru a elementu dřeva. Je Yangové povahy, tedy pohyblivý, nestálý, proměnlivý, pronikavý a rád sebou přibere i další škodlivinu. O větru se říká, že je „taxíkem 100 nemocí“. Napadá hlavně horní části těla, povrch a plíce. Postižená místa často bolí nebo svrbí a stěhují se z místa na místo.

Škodlivý chlad - Han Xie je spojen se zimou a elementem vody. Je tedy Yinové povahy, stahuje se dovnitř, klesá dolů, zahušťuje. Často je spojen s větrem a způsobuje vznik neprůchodných míst.

Škodlivá vlhkost - Shi Xie patří k elementu země a babímu létu. Je Yinové povahy a vniká do organizmu například pobytem ve vlhkém prostředí. Je těžká, kalná, prosakuje do všech částí organizmu a postihuje převážně dolní části těla. Při jejím nahromadění se může přeměnit v hlen - Tan. Ten se kumuluje v plicích nebo je roznášen po drahách spolu s Qi, kde tvoří překážky v jejím oběhu.

Škodlivé sucho - Zao Xie patří k elementu kovu a podzimu. Začínají zde převažovat Yinové vlastnosti. Sucho je svíravé, chladné, do těla proniká skrz ústa a nos a napadá hlavně plíce.

Škodlivé horko - Re Xie  patří k létu a tedy elementu ohně. Horko je v čínské medicíně rozděleno letním slunovratem na Wei Xie a Shu Xie (ty jsou tedy 5. a 6. rozvracečem). Horko je Yangové povahy, teplé, odstředivé, stoupá vzhůru a urychluje pohyb. Projeví se v těle vysokou teplotou s pocením, žízní, suchými ústy, bolestmi hlavy.

 

Poslední kategorií nejsou nemoci ani vnitřní ani vnější. Jedná se převážně o PORANĚNÍ, která jsou v lehčích případech způsobena lokální stagnací Qi, v těch závažnějších blokádou krve. V neposlední řadě se může jednat i o následky špatné léčby.

Doufám, že se vám naše krátká vycházka světem příčin nemocí líbila.

Váš Vláďa

 

Pěstování života - Yang Sheng Fa

V tomto článku si povíme něco o metodě pěstování života. Staří čínští mudrcové sice dokázali léčit celou řadu chorob, jejich největší úspěch však spočívá jinde. Dokázali komplexně pečovat o zdravý a dlouhý život a dopodrobna rozpracovali metody prevence a kultivace života. Běžně užívaná moderní léčba je sice rychlá, ale jedná se pouze o dočasné řešení. Recept na zdravý a dlouhý život nepřichází s nějakým lékem, ale je v každém z nás. Vychází z toho, jak o svůj život pečujeme. Pokud se nenaučíme zdravě žít, veškerá léčba je pouze záplatování. Tradiční čínská medicína („traditional chinese medicine“ - TCM) nám poskytuje komplexní návod, jak se dožit dlouhého věku v maximálním zdraví, avšak práce je již na nás. Auto nám také vydrží jezdit déle, pokud do něj doplňujeme kvalitní benzín a staráme se o něj.


Císař Qian Long vládl v 18. století celých 60 let a dožil se více než osmdesáti let. Zanechal odkaz v podobě doporučení, kterým připisoval svůj dlouhý život, neboť v té době bylo běžné, že císaři umírali již ve třiceti letech. U některých jedinců, které bychom mohli nazvat mistry v pěstování života, jsou záznamy o životě přesahujícím 120 let. A není jich málo. Odkaz Qian Longa bychom mohli shrnout do těchto bodů: 
• klidný a pravidelný denní režim
• správná strava
• duševní rovnováha
• dostatečný odpočinek
• pravidelné cvičení a protahování
• automasáž
• dechová cvičení
• umírněné požívání alkoholu
• umírněnost v sexu
• užívání bylinných směsí

Pro pochopení Yang Sheng Fa je důležité vysvětlit význam esence Jing. Ta představuje původní materiál, ze kterého se vytváří naše tělo. Jing dostáváme v okamžiku početí od našich rodičů, tato esence se nazývá prenatální a sídlí v ledvinách Shen. Je to právě esence, která rozhoduje o naší individuální povaze a konstituci. Množství a kvalita prenatální Jing jsou v okamžiku početí konečné. Esence Jing se během života spotřebovává při každém pohybu
energie Qi, která je hnací silou veškerého pohybu a proměn ve vesmíru i v našem těle. Každý metabolický proces, pohyb i myšlenka, jsou vyjádřením Qi. Qi v našem těle vzniká spojením Qi potravy a Qi vzduchu za asistenci Jing. Pokud během dne vytvoříme větší množství Qi, než spotřebujeme, vytváří se v hlubokém spánku postnatální Jing. Ta doplní a podpoří prenatální esenci a zpomalí její spotřebu. Ve chvíli, kdy spotřebujeme veškerou esenci, organizmus zemře. Metoda Yang Shen Fa tedy úzce souvisí s kultivací esence, čímž zlepšuje kvalitu funkce orgánů a jejich následné opotřebovávání. Jak již bylo řečeno, velký podíl esence uchovávají ledviny, které řídí růst, dospívání, stárnutí a přirozenou smrt. Podle TCM s ledvinami souvisí uši, kosti, genitálie, schopnost rozmnožování, vlasy, zuby, jasnost mysli a ostrý zrak. To vše je v režii funkce ledvin a v esenci Jing. Jak stárneme, ubývá i esence, funkce ledvin se zhoršuje a dochází ke zhoršení sluchu, řídnutí kostí, vyčerpávání libida a ztrácí se schopnost rozmnožování. Padají vlasy a zuby, mysl a zrak jsou zamlženy. Můžeme tedy říci, že pro uchování života a zdraví je důležité maximalizovat produkci Qi, minimalizovat spotřebu Qi, posílit produkci Jing a snížit její spotřebu, udržet zdraví ledvin.

Nyní se věnujme krokům za účelem uchování esence a docílení dlouhého a zdravého života. Pokud se budeme řídit pravidly Qian Longa, prvním krokem je klidný a pravidelný denní režim. V první řadě je třeba následovat přírodu, jelikož od ní lidé nejsou odděleni. Jsme její součástí. Když pochopíme přírodní cykly a sladíme se s nimi, šetříme energii. Pokud jdeme proti přirozenému řádu a cyklu, energii ztrácíme. Je tedy dobré řídit se denním cyklem, kdy dopoledne je nejdynamičtější částí dne, neboť množství Yangu roste. Poledne je znakem maximálního Yangu, pak již dynamická energie ubývá a roste Yin, která má své maximum o půlnoci.  Yin je klidná, a proto bychom měli v noci spát a nepřetěžovat tělo ani mysl. Dále je nezbytné respektovat cyklus ročních období. Znamená to stravovat se sezónními surovinami, přizpůsobit množství spánku, odpočinku, práce a aktivity v danému období. Podle Nei Jing (Vnitřní kánon): „Ten, kdo chce pěstovat svůj život, se rozhodně řídí změnami čtyř ročních období, přizpůsobuje se chladu i horku, harmonizuje radost a hněv a přebývá v klidu.“ nezapomínejme ani na cyklus životní. Ve vyšším věku je nutné aktivitu snížit a odpočinek navýšit, tělo však nesmí začít nedostatkem pohybu strádat. Buďme zkrátka rozumní ve všem, co děláme. 
Správná strava je dalším z odkazů Qian Longa. Opět je nutné ji přizpůsobit ročnímu období a ideálně i konstituci jedince, s čímž vám pomůže váš praktik TCM. Jíst bychom měli pravidelně ve stejnou hodinu. Měli bychom se vyhýbat extrémům a nepřejídat se, potravu jíst klidným tempem, v dobrém rozmaru a sousta náležitě kousat. Doporučuje se teple snídat a nejíst před spánkem. Strava by měla být převážně vegetariánská, složena z obilovin, luštěnin, zeleniny a ovoce. Živočišné produkty je vhodné užívat jako doplněk a přílohu, nikoliv jako hlavní součást jídla. TCM rozlišuje potraviny podle 5 elemenů a teplotního charakteru. V ideálním případě je strava termodynamicky vyvážená a obsahuje 5 chutí. S tímto bodem se pojí i požívání alkoholických nápojů. Přemíra alkoholu do organizmu přináší velké horko a vlhko, Qi ztrácí zábrany a stoupá vzhůru. Díky tomu dochází k vyplenění Jaterní Yin, oslabení sleziny, chřadnutí, slábnutí a emoční nestabilitě. Naopak malé množství dobře voleného alkoholu zrychluje tok Qi a krve, čímž pomáhá krevnímu oběhu. Malé množství alkoholu je pro svou teplou povahu vhodné například v zimě, jde pouze o umírněnost. 
Odpočinek a relaxace by měly být taktéž nedílnou součástí našeho života. Fyzický odpočinek je důležitý, neboť nadměrná únava vede k vyčerpání Qi. Je tedy nutné příliš se nenamáhat a pracovat s rozvahou. Mluvení taktéž spotřebovává Qi, je tedy vhodné šetřit se slovy. K odpočinku patří i spánek, kdy se tělesné funkce zpomalí a z přebytků Qi se vytváří postnatální Jing. Je vhodné délku spánku taktéž přizpůsobit ročnímu období a konkrétním
potřebám, každopádně je nevhodné před spánkem sledovat televizi nebo jiná zařízení. Naopak čtení nebo jiná klidná činnost nám usnout pomohou. Dalším faktorem, spotřebovávajícím naši Qi, je mysl. Každá myšlenka vyčerpává malé množství Qi. Proto by naše mysl měla přebývat v klidu. Zkrátka myšlení je dobrý sluha, ale špatný kamarád.
Stejně jako odpočinek je důležitá i pravidelná fyzická aktivita, aby vše bylo v rovnováze. V Číně se tradičně praktikuje Qi Gong, cvičení sloužící ke kultivaci těla i mysli. Toto prastaré umění napomáhá orgánům ke správné funkci, zprůchodňuje cesty Qi a krve, udržuje svaly, šlachy a kosti pružné a pevné a kultivuje naši duchovní rovnováhu. S Qi Gongem se pojí i dechová cvičení, která podporují správné nasávání Qi plícemi a odstraňují z těla spolu s výdechem vše kalné.
Vhodným doplňkem pro podporu dlouhého života jsou bylinné směsi. V případě kultivace života tradičně doplňujeme energii ledvin tak, abychom zpomalili nežádoucí účinky stárnutí. S předepsáním vhodné směsi Vám poradí váš praktik TCM. S užíváním bylin se pojí i včasná léčba nemocí. Nejlepší je začít s léčbou ve chvíli, kdy zpozorujeme první příznaky nerovnováhy. Terapeut pak bude mít snadnější úkol a nemoc nedostane šanci napáchat v těle
další škody.

To je z dnešní krátké ukázky metody Yang Sheng Fa vše. S přáním dlouhého a kvalitního života se s Vámi loučí  Vláďa.

Dietetika dle TČM

Asi všichni tušíme, že moderní západní strava není to "pravé ořechové" pro náš organismu, ono mnoho cukru, tuků a živočišných proteinů zdraví neprospívá a rozhodně nevede k dlouhověkosti. Čínská dietetika je známá tím, že stravu samotnou považuje za lék. Měli bychom jíst hlavně zeleninu a obiloviny a občas to doplnit malým množstvím všeho ostatního. Jíst bychom pak měli stravu vařenou a teplou, která není moc sladká, moc tučná ani moc vlhká. No a k tomu bychom měli dobře žvýkat a k jídlu vypít šálek teplé vody.

Hlavní zásady zdravé stravy podle čínské medicíny:


• Při výběru potravin myslete i na jejich pět základních chutí – sladkou, pálivou, hořkou, kyselou a slanou.

• Jezte čisté a lehké potraviny, zejména zeleninu, obiloviny a ovoce. Maso byste si měli dopřávat méně často, stejně tak tučné potraviny a alkohol.

• Strava by měla být vyvážená, tím se zbavíte touhy po nezdravých potravinách. Když budete jíst jen potraviny jedné chutě, povede to k nahromadění uvnitř těla a časem dojde k nerovnováze orgánů a vnitřností.

• Potraviny byste měli vybírat podle svého konkrétního založení. Ne všem vyhovuje všechno.

• Jíst a pít byste měli den co den ve stejnou hodinu, protože lidské tělo funguje podle cirkadiánních rytmů, které se denně opakují. V zásadě byste ráno měli jíst královsky, v poledne jíst jako bohatý obchodník a večer jako žebrák.

• Při vaření byste měli dodržovat rovnováhu, aby se v jídle zachovaly nejdůležitější živiny. Jíst byste měli jídla vařená a teplá, aby to prospělo slezině a žaludku.

• Měli byste jíst potraviny podle ročních období, protože musíte být v harmonii s vnějším světem. V zimě je dobré jíst vysoce výživné potraviny, jako jsou hovězí, jehněčí či kuřecí, a klidně si dopřát i víno či jiný alkohol. Na jaře se doporučuje více konzumace sladkých potravin, aby se posílila slezina, v létě pak lehká a snadno stravitelná jídla a vyhnout se těm těžkým a tučným. No a na podzim je potřeba vypustit konzumaci studených a nevařených jídel.

Jíme abychom žili – nežijeme však proto, abychom jedli, a nejíme proto, abychom přežívali!!!

 

A teď si pojďme něco dobrého a hlavně zdravého uvařit. Nebojte se experimentů a přidávat, popřípadě ubírat ingrediencí dle vlastních chutí, ale v souladu se zásadami receptů dle TČM:

JAHELNÉ KNEDLÍČKY (recept u vlhka/horka)


400 g jáhel, 15 g tofu (nebo tvarohu, případně kozího sýra), 100 g jemných ovesných vloček, 2 – 3 lžíce kvalitního oleje, libeček, petrželovou nať, sůl, mletý koriandr a muškátový květ, 30 g bramborového či kukuřičného škrobu


Dopředu několikrát spařené jáhly uvařte v osolené vodě tak, aby se nakonec voda odvařila či natáhla do zrnek. Poté přidejte nastrouhané tofu a ovesné vločky. Dále pak koření, škrobovou moučku, olej a posekanou nať libečku a petrželky. Vše důkladně promíchejte a nechte čtvrthodinku odpočinout. Namočenýma rukama pak tvořte z těsta malé knedlíčky a ty vařte v osolené vodě do doby, než vyplavou na povrch. Tvořte jenom maličké knedlíčky nebo nočky, neboť velké by se uvnitř svařily a slily. Je to skvělá příloha k dušeným masům, ale i samotné s houbovou míchanicí nebo podušenou zeleninou budou chutnat. Můžete vyzkoušet udělat ze stejného těsta halušky přes síto s většími otvory.

Typické letní nemoci z pohledu TČM

Léto je typické prosluněnými dny plnými radosti a poznávání okolí. Doba, kdy mnozí jezdí na dovolené a čas tráví aktivitou střídanou odpočinkem, však skýtá i úskalí, o kterých se v následujících odstavcích řekneme více. Aneb, s heslem kdo je připraven není překvapen, je dobré vědět, jak neduhy fungují, jak jim předcházet a případně jak si pomoci, pokud k nějaké mimořádné dojde. Hned na úvod upozorňuji, že je vhodné veškeré postupy konzultovat s praktikem TČM, který vám pomůže optimálně přizpůsobit léčbu a „ušije vám ji na míru".

Na letní nemoci z pohledu TČM je potřeba se podívat trošku jinou optikou, než nabízí západní medicína. TČM je založena na symbolech, a proto je dobré se s nimi seznámit, abychom správně chápali jejich význam.  V letních měsících dominuje horko, které připadá k elementu oheň. Qi (čchi) tohoto období je teplá, stoupá vzhůru, rozpíná se a urychluje pohyb. Patogen z horka nazýváme Re Xie. Dalším možným patogenem, se kterým se můžeme setkat je vítr – Feng Xie. Vítr je velice dynamické povahy, přináleží k elementu dřeva, jaru, ale můžeme se s ním setkat kdykoliv během roku. O větru se říká, že je „taxíkem 100 nemocní“, což znamená, že při vstupu do těla s sebou rád sveze dalšího nevítaného kamaráda. Ti potom svádí boj s naší obranou Qi, díky čemuž vzniká řada chorobných projevů.

Právě kombinací větru s horkem popřípadě s chladem vznikají typicky chřipkové choroby. Pokud postižený trpí ztuhlostí šíje, náhlou bolestí hlavy a výraznou zimomřivostí, jedná se pravděpodobně o napadení větrným chladem „Feng Han Xie", který do těla vstoupil teplem přes otevřené póry pokožky. Často tento stav vzniká při přechodu do překlimatizovaných prostor nebo dlouhém pobytu v přítomnosti klimatizace, proto je dobré teplotu takových míst přizpůsobit okolí a snížit ji maximálně o 3°C.  V tomto období, které však netrvá déle jak 3 dny, si můžeme pomoci již hotovou bylinnou směsí Průsmyk větrné hory (004). Pokud chlad proniká do plic, projevuje se rýmou a kašlem s vykašláváním řídkých hlenů, je čas pro směs Pilulka tyrkysového draka (001).  Ve chvíli, kdy se vyskytuje i horečka, pocení a bolesti v krku, jedná se již o větrné horko „Feng Re Xie" a vhodnější směsí proto bude Chlad ranní mlhy (002). Tuto léčbu je dobré doplnit odpočinkem a mátovým čajem, který větrné horko vylučuje. Čaj ze zázvoru otevře póry a spustí pocení, s nímž odchází i větrná škodlivina. Dále se hodí při otravě mořskými plody a přejedením se zmrzlinou. Pokud se přidá i rýma, je dobré přidat směs Vyvanutí dračí jeskyně (007). Tyto směsi je možno zakoupit u praktiků TČM, na internetu a v celé řad dalších prodejen. Další možností, jak vyloučit v časné fázi větrnou škodlivinu a její kamarády je metoda Gua Sha „žraločí kůže". Třením kůže rohovinovou destičkou otevřeme povrch na krku, kudy vítr do těla vniká. Tato technika se může zdát na první pohled poněkud drastická, avšak je velice účinná a není těžké se ji naučit. Osobně nosím destičku na tuto techniku neustále u sebe, ale dá se snadno nahradit kreditní kartou nebo polévkovou lžicí, a v případě prvních náznaků choroby rychle zakročím. Následný odpočinek je nedílnou součástí. Stopy po aplikaci do 3 dnů zmizí a na druhý den z nás bude nový člověk. V případě, že dochází k angínózním stavům spojeným s pálivými bolestmi v krku, skvěle zabere Pilulka bílého zámotku (209). Tyto rady se týkají časně vzniklých stavů, které dokáží účelně léčit, pokud nemoc postoupí, dále stav konzultujte se svým praktikem TČM nebo lékařem. Celá řada infekčních a dětských onemocnění jako záněty spojivek a středouší se řeší individuálně vybraným postupem.

Často se na dovolených v tropických oblastech můžeme setkat s trávicími obtížemi souvisejícími s prostupem chladu do žaludku a střev. Stav, který je charakterizován trávicími obtížemi souvisí s konzumací nevhodné  stravy, můžeme řešit směsí Obnova říše středu (021). V případě náhle vzniklé střevní chřipky, která často souvisí s neadekvátní úpravou jídla, je vhodná směs Pilulka hladící žaludek (076). Je ovšem vhodné poradit se se svým praktikem TČM, který vám doporučí vhodnou směs pro dovolenou v tropických zemích.

Další kategorií neduh, která se týká především žen, jsou infekce močových cest. Často souvisí s prostupem vlhkého horka do močového měchýře. Na již projevený zánět je vhodná směs Odvedení horkého pramene (210). Je však vhodné těmto stavům předcházet a nepobývat ve vlhkých plavkách a oblečeni. Pokud se zánět projevuje bolestí a pálením při močení, močovou urgencí a bolestmi v podbřišku, můžeme si pomoci směsí Hoře od říční delty (102).

Další nepříjemností, které nás v létě můžou potkat, jsou všemožná poranění pohybového aparátu. Na tuto problematiku se pohled TČM taktéž malinko odlišný. Zranění souvisejí s blokádou Qi a Xue (krve), díky čemuž postižená oblast není zásobena živinami, energií, a začíná bolet. Postup je v těchto případech následující: rozhýbat stagnace a do dané oblasti přivést „čerstvou krev". Pomoci si můžeme například šťávou z čerstvého zázvoru, tou postiženou oblast potřeme. Čínská medicína nedoporučuje chlazení, neboť to způsobuje vazokonstrikci, čímž se zamezí průtoku krve do dané oblasti, spíše se snažíme co nejvíce podpořit přirozené mechanismy obnovy těla. V akutní fázi je taktéž vhodná bylinka San Qi – Pavšehoj Čínský, výborně působí proti bolesti na traumata i krvácení a byla povinnou součástí lékárniček čínských vojáků. Pro lokální aplikaci je vhodný například Kurkumový sprej nebo Šaolinový olej, popřípadě šaolinské náplasti které se aplikují na postižené místo a lokálně rozbíjí blokády. Tento postup se může zdát Evropanovi poněkud zvláštní, ale věřte, že hojení urychlí někdy až neuvěřitelným způsobem.  

Toť z naší krátké exkurze do letních chorob vše. Znovu zdůrazňuji důležitost konzultace výše uvedených postupů s praktikem TČM, který vám léčbu zoptimalizuje a ochotně poradí, jak s prevencí tak i potenciální terapií. S přáním pohodového a klidného léta se s vámi loučím.

Váš Vláďa

Léto z pohledu tradiční čínské medicíny

Léto je obdobím na které se celá řada z nás velice těší. Slunné dny strávené odpočinkem například u moře jsou po celoroční práci zasloužené. V tomto článku si povíme o tom, co je v létě vhodné dělat, jak upravit stravu a čemu se naopak vyhnout, abychom na podzim nechuravěli a měli dostatečnou imunitu tak, aby nemoci nepokračovaly i v zimě. Jelikož byly letos tři jarní měsíce, nazývané v Číně „rozvíjení nového a odstranění starého", prakticky smrsknuty do 14 dní, začalo nám léto o něco dříve. Doufejme, že další roky nebudou mít podobnou tendenci, neboť jaro je pro přírodu i nás nesmírně důležitým obdobím. Vše kvete, klíčí a roste, rostliny v přírodě kvetou postupně, avšak díky rychlému nástupu léta letos musely vykvést poměrně rychle a téměř všechny naráz, což nebývale zatěžuje prací naše hmyzí přátele, nemluvě o nedostatku vody. V evropském kalendáři léto začíná 21.6., přičemž taoistický a keltský kalendář datují začátek léta o něco dříve a to na 18.4.

Léto je z pohledu taoistické filozofie pod nadvládou elementu ohně, tři letní měsíce se nazývají „bujnost a nádhera," oheň znamená teplo a světlo. Jedná se tedy o velký Yang, díky čemuž je toto období energetické a dynamické, v našem těle k němu přináleží orgán srdce Xin a tenkého střeva Xiao Chang. Letní dny jsou dlouhé, radostné a plné slunce. Léto je obdobím, kdy vše bují, krásní a dospívá, rostliny jsou v plné síle, a tak ji neváhejme využít. Lidé by měli chodit pozdě spát a brzy vstávat a v mysli by neměl přebývat hněv. Naše jednání by mělo odrážet radostnou a slunnou atmosféru, náš duch tak bude vzkvétat a energie Čhi (Qi) bude volně vystupovat ven. Stejně tak bychom se měli zajímat o okolní svět a naši pozornost směřovat ven. Takový je charakter letní Qi a kdo jej nerespektuje poškozuje si srdce, a proto na podzim bude churavět horkým onemocněním. Navíc pokud nejsou dostatečně vytvořené podmínky pro shromažďování podzimní Qi, budou se choroby opakovaně vracet i v zimě.

Jak tedy přizpůsobit naši stravu tomuto období? Je to jednoduché. V první řadě se dívejme kolem sebe, touto dobou roste spousta bylin, které při procházkách přírodou můžeme bez problému natrhat a zkonzumovat. Elementu ohně přináleží hořká chuť - ta prospívá srdci, stahuje a vyrovnává nadbytečný oheň, navíc ochlazuje. Dále hořké potraviny usnadňují trávení a jsou vhodné pro řešení nadváhy. Příkladem hořkých potravin jsou tmavě zelené listy salátů a různých bylin. Je důležité, aby naše pokrmy byly šťavnaté a barevné. Nebojme se do jídla přidat například květy, ty vytvoří překrásné variace oblíbených pokrmů a můžeme je utrhnou prakticky zadarmo. Jen se prosím vyhýbejte sběru bylin u cest, ve městě a na rušných místech, zkrátka tam kde máte pochybnosti o kvalitě půdy, která se pak promítne i do rostliny. Dále je vhodné podpořit pocení, které náš organizmus přirozeně ochladí, a to například horkou sprchou, horkými nápoji nebo mírně ostrým jídlem. Vyhněme se ochlazování studenými nápoji a zmrzlinou. Tyto potraviny naše tělo paradoxně více zahřejí, neboť náš žaludek musí vynaložit teplo, aby takovou surovinu zahřál na 38°C a začal ji trávit. Navíc takto prudké ochlazení může poškodit naše trávení a teplo vyprodukované žaludkem se může uzavřít uvnitř organizmu, což vede k celé řadě patologických procesů. Pokud si však nějakou tu zmrzlinu dáme, je vhodné její chladnou povahu kompenzovat alespoň teplým nápojem nebo před její konzumací požvýkat plátek zázvoru. Sami uvidíte, že vás nebude bolet břicho a nebudete se cítit těžcí. Toto je důležité zejména u dětí, jejichž trávení je na podobné extrémy daleko náchylnější. Stejně tak je dobré chladné ovocné šťávy alespoň zředit horkou vodou.

Nezapomínejme ani na obecná pravidla ve stravování. Jezte pravidelně, pomalu a střídmé porce, nepřejídejte se, jezte jídlo (ne polotovary), jezte a vařte v dobrém rozmaru převážně jednoduchá jídla.

Vhodnými úpravami je například krátké osmahnutí při vyšší teplotě, dále blanšírování, vaření v páře, dušení a vaření ve větším množství vody. Vhodné je přidat řasy, houby a ovoce. V létě by naše strava měla být co nejlehčí, to znamená vyhýbat se masu a mléčným výrobkům a dalším hůře stravitelným surovinám. Neuškodí ani občasný půst. I když by naše strava měla být alespoň krátce tepelně upravena - zvýší se tím její stravitelnost, nebojte se přidat i čerstvou zeleninu, ovoce a klíčky. Osvěžující potraviny spolu s dostatkem nápojů zabrání vzniku patologického horka a sucha v našem těle.

Abychom našemu zdraví neublížili, je vhodné vyhnout se dlouhodobému pobytu na přímém slunci a přechodům z klimatizovaných prostor do horkého podnebí. Ty mohou snadno vést k nemoci. Mezi nevhodné techniky úpravy patří dlouhé vaření a pečení, smažení a grilování. Tyto techniky dodávají jídlu horkou povahu která se spolu s teplým ročním obdobím násobí. Samozřejmě grilovačka s přáteli k létu neodmyslitelně patří, proto se alespoň horkou povahu jídla snažme vykompenzovat dostatkem čerstvé zeleniny a svěžími nápoji. Nevhodné je taktéž konzumovat kávu, semena, vejce a tuky, černý čaj či tvrdý alkohol. Tyto suroviny jsou buďto těžce stravitelné nebo přinášejí do organizmu horko a sucho. Stále bychom však měli teple snídat. Teplá snídaně podpoří naše tráveni a dodá dostatek energie na nadcházející den, vhodným příkladem jsou obilné kaše s ovocem, zeleninový vývar nebo vodní rýže (congee).

Jaké jsou tedy vhodné potraviny? Obecně lze říct že ty sezónní. Z obilovin například pohanka, amarant, kukuřice, pšenice a pšeničné klíčky. Vyhněme se však konzumaci pečiva a raději příležitostně použijeme kuskus, bulgur nebo kvalitní těstoviny. Mezi vhodné luštěniny řadíme mungo a tofu. Je vhodné jíst zeleninu s vyšším obsahem vody a dostatek zelených listů jako špenát, kapusta, rukola, čekanka, mangold, listový salát a listy pampelišek. U ovoce je důležité aby bylo dobře zralé, mezi ta vhodná řadíme například jablka, hrušky, vodní meloun, citrón, brusinky. Mezi vhodné koření a bylinky patří chryzantéma, máta, heřmánek, muškátový oříšek, třezalka, levandule, měsíček, bazalka, řebříček, kopretina, tymián, mateřídouška, tymián, slez, ibišek, dobromysl, přeslička, listy lesní jahody a borůvky. Nejlepšími nápoji jsou zelený a jasmínový čaj, obilné kávy, zeleninové a ovocné šťávy a samozřejmě čistá voda.

Pokud se budeme řídit těmito radami, užijeme si jistě krásné a radostné léto a vyhneme se neduhům, které jsou pro nezasvěcené jedince běžné. Zbytek roku pak bude harmonický a naše tělo bude lépe zvládat následující chladné a deštivé období. Hlavně buďme rozumní, občasný extrém nás nezabije - pokud je většina stravy adekvátní. Snažme se být zodpovědní, jelikož každý z nás drží zdraví ve svých rukou. Proto pozorujte své tělo, co mu dělá dobře a co ne, jak se cítí a jak jedná. U jídla to platí dvojnásob. Pokud se po jídle ještě dvě hodiny cítíme těžcí a nafouklí, asi není něco v pořádku. Tělo nám dává jasné signály, stačí jen poslouchat. Tím se s vámi loučím a přeji vám ať slunné a radostné dny prozáří i ty nejtemnější chvilky, kterých snad bude pomálu.