GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré vztahy, do nichž vstupuje Sakura Clinic s.r.o., Porubská 549/18, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 05901251 (dále jen „Správce“) s jinou osobou (dále jen „Zákazník“) v souvislosti s provozováním webového online rezervačního a platebního systému Sakura Clinic, umístěném na webové stránce https://sakuraclinic.cz/ a https://rezervace.sakuraclinic.cz/

Správce prohlašuje, že osobní údaje svých Zákazníků zpracovává v souladu s účinnými ustanoveními právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, to zejména z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále je „nařízení GDPR“). 

I. Osobní údaje a jejich zpracování

V případě, kdy Správce a Zákazník uzavírají registrační a platební smlouvu, Správce zpracovává:

 • Zákazníkovy identifikační údaje a kontaktní údaje (jako jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Informace vztahující se k předmětu rezervační smlouvy a platby (jako identifikace položky, platební informace, včetně čísla bankovního účtu Zákazníka)
 • v případě registrovaného Zákazníka přihlašovací údaje (jako e-mailová adresa, heslo). Správce nemá přístup k heslu Zákazníka. 

Správce zpracovává shora uvedené osobní údaje Zákazníka za účelem vyřízení registrace Zákazníka a splnění smlouvy, jejíž stranou je Zákazník, a dále pro provedení opatření přijatých před uzavřením registrační smlouvy na žádost Zákazníka. Pokud Zákazník své osobní údaje Správci neposkytne, nelze rezervační smlouvu uzavřít.  

Shora uvedený rozsah osobních údajů Zákazníka je Správce oprávněn dále zpracovávat i za účelem svého oprávněného zájmu, zejména v případech sporu se Zákazníkem. 

Zákazníkovy osobní údaje v rozsahu tel. číslo a e-mail může Správce zpracovávat pro marketingové využití – tj. šíření obchodních sdělení v podobě e-mailových newsletterů obsahujících nabídku zboží nebo služeb a aktuality. Toto zpracování je realizováno na základě oprávněného zájmu Správce a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

Správce zpracovává osobní údaje jak manuálně, tak automatizovaně. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodnutí, tj. rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

II. Doba zpracování

Správce zpracovává osobní údaje Zákazníků po dobu nezbytnou k realizaci práv a povinností vyplývajících z registrační smlouvy uzavřené mezi Správcem a Zákazníkem a dále 3 roky od převzetí zboží Zákazníkem. 

V případě osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Správce zpracovává tyto osobní údaje po dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se Zákazník odhlásí z odběru.

III. Zpřístupnění osobních údajů

Správce zpřístupňuje osobní údaje Zákazníků dalším příjemcům, je-li to nezbytné pro plnění registrační smlouvy, nebo na základě oprávněného zájmu Správce, případně pokud dalším subjektům svědčí zákonný důvod pro přístup k osobním údajům.

Osobní údaje jsou předávány zejména platebním stranám za účelem platby položek dle registrační a platební smlouvy, případně dalším poskytovatelům služeb zapojených do zpracování dat.

Předávání osobních údajů

Správce osobní údaje nepředává do třetích zemí (tj. mimo Evropskou unii) ani mezinárodním organizacím.

IV. Webové stránky

Webové stránky Správce používají tzv. cookies, které představují malé textové soubory, které webové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení a napomáhají tak jejich správnému fungování. Cookies pomáhají registrovat určité aktivity či volby Zákazníka po určitou dobu (např. zobrazovací preference či velikost písma), takže tyto údaje nemusí být opakovaně zadávány. 

Každá webová stránka může do webového prohlížeče odesílat vlastním soubory cookies v zavilosti na nastavení prohlížeče. 

Používáním těchto webových stránek Zákazník souhlasí s ukládáním souborů cookies. Zákazník může omezit nebo zablokovat použití cookies nastavením svého webového prohlížeče. 

Informace o způsobech nastavení předvoleb pro soubory cookies je možné nalézt na stránkách poskytovatele konkrétního webového prohlížeče.  

Chrome: support.google.com
Firefox: support.mozilla.org
Internet Explorer: support.microsoft.com

V. Práva zákazníka

Na základě žádosti může Zákazník uplatnit tato práva: 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům – tedy získat potvrzení o tom, zda Správce zpracovává osobní údaje o Zákazníkovi. Pokud zpracovávány jsou, Zákazník má právo získat k těmto osobním údajům přístup. 
 • právo na opravu osobních údajů – pokud se Zákazník domnívá, že Správcem zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné.
 • právo na výmaz osobních údajů – avšak pouze za předpokladu, že se neuplatní výjimky opravňující Správce osobní údaje i nadále zpracovávat. 
 • právo na omezení zpracování – zejména v případech, kdy Zákazník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vznesl námitku proti jejich zpracování.
 • právo na přenositelnost osobních údajů – Zákazník je oprávněn získat osobní údaje, které se ho týkají a jež Správci poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů založeném na oprávněném zájmu Správce.  
 • právo odhlásit se z odběru obchodních sdělení
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu – tj. Úřadu na ochranu osobních údajů.

Veškeré dotazy a žádosti související s ochranou osobních údajů uvedené v tomto článku Zákazník činí prostřednictvím e-mailové adresy Správce: recepce@sakuraclinic.cz nebo písemně na adresu: Sakura Clinic s.r.o., Porubská 549/18, 708 00 Ostrava-Poruba

Klientská zóna

Udělejte první krok ke zdraví

Rezervujte si svůj termín přes Klientskou zónu, nebo nám jednoduše zavolejte.